Site Loader
Rock Street, San Francisco

1.1. Serija
standardov SIST EN ISO 3834

SIST EN ISO
3834 je mednarodni standard za zagotavljanje kakovosti del za varjene izdelke.
Uporablja se lahko kot samostojni sistem ali kot dopolnilo EN ISO 9001. Razvit
je za ugotavljanje vseh dejavnikov, ki lahko vplivajo na kakovost proizvoda z
varjenjem in jih treba preveriti v vshe fazah, pred varjenjem, med njimi in po
varjenju. Ta standard spodbuja proaktivni proces, usmerjen pristop k
upravljanju in nadzorov kakovosti proizvodov, varjenja v delavnici ali na
terenu. Prav tako pa je dolo?en tudi tovarniški sistem nadzora za dejavnosti
pri proizvodnji varjenega izdelka.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Serija
standardov SIST EN ISO 3834 podaja naslednje zahteve, in sicer:

1.     
Del: Merila za izbiro ustrezne stopnje zahtev za
kakovost,

2.     
Del: Obširne zahteve za kakovost,

3.     
Del: Standardne zahteve po kakovosti,

4.     
Del: Osnovne zahteve po kakovosti,

5.     
Del: Referen?ni standardi v SIST EN ISO 3834-2, SIST EN
ISO 3834-3, SIST EN ISO 3834-4

Za izbiro
stopnje zahtev za kakovost, standard v svojem prvem delu podaja merila, ki so v
pomo? proizvajalcu pri ustrezni izbiri glede na njegovo proizvodnjo. Ta so:
obseg in pomembnost varnostnih kriterijev proizvoda, kompleksnost izdelave ter
obseg proizvodnje, uporaba materialov, metalurški problemi in neprevilnosti, ki
nastajajo pri proizvodnji in vplivajo na u?inkovitost proizvoda, da je
specifikacija zahtev za kakovost pri procesih varjenja zelo pomembna, saj je kakovost
teh procesov težko preverjati. Zato je potrebno kakovost vgraditi v sam proces.
15

Standard SIST EN ISO
3834-2, dolo?a najzahtevnejšo raven zahtev glede kakovosti pri varjenju
konstrukcij. Proizvajalec, ki dokazuje skladnost s tem delom standarda je
skladen tudi z najnižjimi ravnimi standarda, oz. Zahtevami za skladnost (SIST EN
ISO 3834-3 in SIST EN ISO 3834-4). Ta del standarda je primeren pri proizvodnji
konstrukcij, oz. proizvodov, ki zahtevajo ve?ji nadzor med varjenjem, da bi s
tem zmanjšali nastanek napak v zvarenih spojih. 17

Standard SIST EN ISO
3834-3, dolo?a standardne zahteve. Standardne zahteve so primerne v
proizvodnji, kjer se uporabljajo obi?ajni postopki izdelave, proizvodni proces
pa je že dobro vpeljan. Za pridobitev tega standarda mora imeti podjetje
strokovnjaka s splošnimi in tehni?nim znanjem, atestirane varilce, evidenco o
svoji varilski proizvodnji in vsaj pogodbeno zaposlenega varilnega tehnologa.  

Standard SIST EN ISO
3834-4, dolo?a osnovne zahteve glede kakovosti za varjenje kovinskih
materialov, tako za varjenje v delavnicah kot tudi za varjenje na terenu,
oziroma na prostem, ki ni predviden za varjenje. Standard predvideva uporabo
potrebnih delov kot so razni certifikati, dodajni in osnovni material,
jeklenke… Po standardu SIST EN ISO 3834-4 mora proizvajalec varjenih
konstrukcij pregledati vse zahteve z vsemi tehni?nimi podatki, ki jih kupec zahteva,
mora pripraviti potrebne informacije za proizvodnjo, dokazati svojo sposobnost
da izpolni zahteve… 16

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Anna!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out