Site Loader
Rock Street, San Francisco

Özellikle k?? aylar?nda öksürük ile tan??mayan neredeyse yok gibidir.  Öksürük bazende balgamla birlikte devam eder. Korax bitkisel ?urupgeçmeyen öksürükler için bitkisel bir alternatif oluyor. Öksürükten sizi kurtaracak bitkileri de  ihtiva eden bitkisel ?urup bu noktada alternatif olarak kar??m?za ç?k?yor. Korax ?urup öksürükle beraber geli?en balgam olmas? durumlar?nda da rahatl?kla kullan?labilen bir üründür.?çinde bulundurdu?u bitkisel maddeler ile öksürü?ün ?iddetini azaltmakla birlikte s?kl???nda da azalmay? sa?l?yor.  Ekspektoran denilen bir özelli?i sayesinde de balgam?n önce yumu?amas?n? ve daha sonrada vücuttan at?lmas?n? destekler.Korax ?urup ?çinde Neler Var? Korax ?urup ?çeri?iNane Ekstrat?Kekik Ya??Meyan KöküOkaliptus Ya??Fesle?en Ya??Ektsra olarak baz? aromalar ve renklendirici ve ?eker bulunmaktad?rKorax ?urup Kullananlar Nas?l Kullanmal?d?rlar?1 ila 5 ya? aral???ndaki çocuklar günde 3 defa 2,5 ml olarak6 ila 18 ya? aral???ndakiler günde 3 defa 5 ml olarak18 ya? üssü  yeti?kinlerde günde 2 defa 10 ml halinde kullan?lmas? önerilir.Ticari olarak 100 ml lik cam ?i?elerde bulunur.Öksürük nedir?  Korax ?urup öksürü?e kar?? faydal? m?d?r?Öksürük vücuda yabanc? madde girdi?inde mikroplara kar?? vermi? oldu?u bir tepkidir.Tek ba??na hastal?k olarak ifade edilmemekle birlikte ba?ka hastal?klar?n sonucunda olu?an bir rahats?zl?kt?r. Alt?nda yatan sebebine göre süresi de etkisi de de?i?mektedir.Üç çe?it öksürük vard?r. Akut, kronik, akut-kronik olan öksürük. Öksürük 3 haftadan k?sa sürüyorsa buna akut, 3-8 hafta aras?nda ise buna akut-kronik, 8 haftadan uzun ise kronik öksürük olarak ifade edilir. Hem yeti?kin hemde çocuklarda öksürük uzun süre devam ediyorsa oldukça rahats?z edici bir durum olu?ur. En k?sa zamanda tedavisine ba?lan?lmal?d?r.Korax Öksürük ?urubu:Aku solunum yollar? rhats?zl?klar? ya da bron?iyal rahats?zl?klarla beraber geli?en öksürüklerde kullan?labilir.Ekspektoran özelli?i sayesinde balgam?n yumu?amas?n? ve h?zl?ca vücuttan at?lmas?n? sa?lar.Solunum yollar? enfeksiyonlar?na kar?? antiviral ve antibakteriyel etkisi ile etki eder.Ya? s?n?rlamas? olarak alkol içermedi?inden ötürü bir ya??ndan itibaren kullan?labilir. Ve gluten de içermez.Uyar?: Ürün bile?iminde bulunan maddelerden herhangi birine duyarl? oldu?u bilinen hastalarda kullan?lmamal?d?r.Ürünün içeri?inde bulunan maddelerden herhangi birine kar?? hassasiyet içeren ki?iler kullanmamal?d?rlar. Ayr?ca çocuklardan uzak, oda s?cakl???nda ve ambalaj?nda saklanmal?d?r.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Anna!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out