Site Loader
Rock Street, San Francisco

Memethol Sprey Nedir?Memethol sprey Hacettepe Üniversitesinde üretilen ve ayr?ca Sa?l?k Bakanl???mca da onay alm?? hemoroid tedavisinde destekleyici bir üründür. Hemoroid hastalar?nca belirtilmi? olan ?ikayetleri ortadan kald?rmak ya da azaltmak için haz?rlanm?? bir üründür.Memethol Sprey Hakk?ndaMemethol sprey kullan?m?yla hemoroid hastas?n?n kanama, ka??nt?, a?r? ?i?lik ve temizlik gibi s?k?nt?lar?n?n giderilip ya?am kalitesinin yükseltilmesini hedeflemektedir.Memethol, a?r?l? ve ka??nt?l? durumlarda destekleyici bir üründür.Memethol hemoroid bariyer kremi derinizin en d?? taraf?nda bir bariyer görevi yaparak anal bölgeyi d?? etkenlere kar?? korumaktad?r.Anal gölgedeki a?r?n?n  kesin kez giderilmesi tedavi edilmesi süresince tekrarlanmamas? beklenir.Ürünün sadece bir  ?i?e kullan?m?ndan sonra dahi hemoroid ?i?melerinin (memelerinin) ufalmas? ya da gözle görülmeyecek kadar küçülmesi beklenir. Bu uygulama do?ru zamanlama ve düzenli olarak do?ru uygulama ile mümkündür.Hemoroid alanda kan dola??m?n? düzenleyerek, memelerinin olu?turdu?u p?ht?y? indirger.Hemoroidli alanda olu?turdu?u bariyer ile mikroplara kar?? koruma sa?lar. Böylece hasarl? alan enfeksiyonlardan korundu?u için h?zl? iyile?ir.Genelde bir ?i?e yeterli olmakla birlikte, 3. ve 4. evlere hariç  ikinci ?i?eye gerek yoktur. Yani tek ?i?e kullan?m? genel tedavi olarak yeterlidir.Ürün ph ? bölge ile uyumlu olup herhangi bir tahri?e sebep olmamaktad?r.Ürün destekleyici olarak görev yapmakta ve kesinlikle bir ilaç olarak de?erlendirilmemelidir.Hemoroid te?hisi konulmu? ki?ilerde kullan?lmas? uygun olup, hemoroidle benzerlik gösterse de farkl? hastal?klar olan anorektal vans gibi rahats?zl?klarda kullan?lmamal?d?r.Hemoroid a?r?lar?nda kullan?labilir di?er a?r?larda kullan?lsa dahi sonuç vermeyebilir. Ürün tamamen hemoroid rahats?zl??? olanlar için üretilmi? destekleyici bir üründür.Hamileler, çocuk emziren anneleri 15 ya? alt?ndakiler bu ürünü kullanmamal?d?rlar.Ürün içeri?i iyice okunmal? ve bu etken maddelerden herhangi birine kar?? alerjisi olanlar?n bu ürünü kullanmamas? gerekir.Saklanma ko?ullar?Do?rudan ????a b?rak?lmadan ortalama 25 derecede ve çocuklar?n eri?emeyece?i yerlerde saklanmal?d?r. Serin oramda saklanmal? fakat buzdolab?nda tutulmamal?d?r.Ülkemizin güzide üniversitelerinden biri olan Hacettepe Üniversitesi i?birli?i ile üretilmi? olan bu ürün umar?z hemoroid sebepli s?k?nt? ve a?r?lar?n giderilmesinde destekleyici bir etken olur ve ya?am kaliteniz yeniden eski haline ya da daha iyiye dönmü? olur.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Anna!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out