Site Loader
Rock Street, San Francisco

??i v?i
Tri?u Tiên, vi?c s? h?u v? khí h?t nhân ???c xem là chìa khóa cho s? t?n vong
c?a ??t n??c. N??c này c?ng theo ?u?i con ???ng phát tri?n ??t n??c theo h??ng
quân s? hóa. V?i hàng lo?t v? khí h?t nhân tiên ti?n trong tay, Bình Nh??ng m?i
có th? ng?n ch?n can thi?p quân s? t? Washington. Do ?ó, ?ây m?i chính là m?c
?ích th?t s? khi?n cho Tri?u Tiên không th? t? b? vi?c theo ?u?i v? khí h?t
nhân, b?t ch?p vi?c ph?i ??i m?t v?i các l?nh c?m v?n t? phía H?i ??ng B?o an LHQ
c?ng nh? các n??c trong khu v?c và M?.

 

Theo l? ?ó, nh?ng xu h??ng gi?i quy?t c?a th? gi?i
? thì hi?n t?i có v? nh? không th? làm suy gi?m cu?c chi?n M? – Tri?u Tiên có
th? x?y ra trong t??ng lai mà ng??c l?i còn d?n ??n nh?ng h? qu? nguy hi?m h?n
r?t nhi?u. Vi?c gi?i quy?t kh?ng ho?ng tên l?a Tri?u Tiên b?ng c?m v?n, vi?n
tr? nhân ??o c?ng nh? th?c hi?n các bi?n pháp si?t ch?t g?ng kìm kinh t? ??i
v?i Tri?u Tiên s? ch? khi?n cho các n??c trong khu v?c r?i vào hoàn c?nh khó
kh?n n?u th?t s? có m?t cu?c xung ??t v? khí h?t nhân x?y ra gi?a Tri?u Tiên và
M?. V? phía M?, n??c này yêu c?u CHDCND Tri?u Tiên quay tr? l?i ?àm phán và phi
h?t nhân hóa tr??c khi các l?nh tr?ng ph?t ???c d? b? và m?t hi?p ??c hòa bình
???c th?o lu?n c? th?. Trong khi ?ó, Bình Nh??ng l?i mu?n ???c d? b? tr?ng ph?t
và ?àm phán v? hi?p ??c hòa bình tr??c khi h? cân nh?c có quay tr? l?i bàn ?àm
phán hay không1. Và
n?u Trung Qu?c thuy?t ph?c ???c c? hai ng?i vào bàn ?àm phán thì Tri?u Tiên
c?ng s? không t? b? tham v?ng s? h?u v? khí h?t nhân c?a mình. 

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Anna!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out