Site Loader
Rock Street, San Francisco

Kärl?k
o?h mord

Th?r?s? R?quin S?mm?nf?ttning

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Rom?n?n Thérès? R?quin h?ndl?r om ?n
ung kvinn?, Thérès?, som t?s om h?nd ?v m?d?m? R?quin. Thérès? hålls inomhus
tills?mm?ns m?d sin sjuklig? kusin ??mill?, v?rs mor m?d?m? R?quin h?r öv?rb?skydd?t
honom. D?n n?turlig? vildh?t?n hos Thérès? o?h h?nn?s im?uls?r tygl?s ?v h?nn?
själv till slut så ?tt hon håll?r sig lugn för sin sjuklig? kusins o?h m?d?m? R?quins
skull. ?ft?r någr? år b?stämm?r sig m?d?m? R?quin för ?tt d? bord? gift? sig m?d
v?r?ndr?, så ?tt Thérès? k?n s? till ??mill? när m?d?m? R?quin int? längr? k?n
gör? d?t själv.

Äkt?nsk???t är dömt ?tt missly?k?s
då ??mill? int? vis?r någon dir?kt tillgiv?nh?t för Thérès? o?h d? ?ldrig själv?
b?slut?t om gift?rmål?t. H?l? f?milj?n flytt?r så småningom till ??ris där ??mill?
k?n ?rb?t? o?h Thérès? får sköt? ?n lit?n smutsig sy butik i ?tt n?dgång?t kv?rt?r.
Där står hon d?g?rn? i änd? tills?mm?ns m?d m?d?m? R?quin. D?t gift? ??r?t är
int? ly?klig?, m?n d?t är m?d?m? R?quin.

?n d?g t?r ??mill? m?d sig h?m ?n g?mm?l
vän till f?milj?n, L?ur?nt, som h?n h?d? råk?t ?å ?v ?n slum? und?r d?g?n.
Thérès? ?ttr?h?r?s ?v L?ur?nt o?h h?ns djuriskh?t, m?n L?ur?nt där?mot ty?k?r ?tt
hon är ful. Trots d?tt? är h?n nyfik?n ?å h?nn? o?h möt?r h?nn?s b?gär. Thérès?s
förtry?kt? vild? sid? får ?tt ??ssion?r?t utlo?? när hon är m?d L?ur?nt, o?h d?
inl?d?r ?tt otroh?tsförhåll?nd? som blir m?r ??ssion?r?t m?d tid?n. Till slut ?ns?r
L?ur?nt (Thérès? gör ?nd?st ?n sv?g ?ntyd?n om d?tt?) ?tt d?t b?r? finns ?n
utväg för honom ?tt få träff? Thérès? m?r, o?h d?t är ?tt und?nröj? ??mill?. L?ur?nt
v?t int? hur h?n sk? gå till väg?, o?h tid?n går.

Und?r ?n sönd?gsutflykt b?stämm?r
sig L?ur?nt till slut för ?tt försök? und?nröj? ??mill?, o?h h?n dränks i S?in?
g?nom ?n sk?noly?k? und?r ?n roddtur. M?d?m? R?quin får ?n hjärt?tt??k, o?h
blir förl?m?d. Mord?t förändr?r äv?n L?ur?nts o?h Thérès?s r?l?tion, o?h ång?stl?dd?d?
skuldkänslor driv?r d?m s?kt? m?n säk?rt till ??r?noi? o?h v?nsinn?. D?t ?nd?
som håll?r iho? d?m är ?tt d? sk?ll kunn? ärv? m?d?m? R?quins förmög?nh?t. D?
välj?r ?tt gift? sig m?d v?r?ndr?, m?n ??ssion?n h?d? r?d?n dött o?h d? sök?r
sin ?g?n tillv?ro. Thérès? börj?r umgås m?d ?ndr? män, o?h L?ur?nt tillbring?r
tid?n i sin läg?nh?t m?d ?tt mål? t?vlor, dri?k? o?h umgås m?d kvinnor. D?t
blir m?d tid?n irrit?tion m?ll?n d? båd?, som blir till h?t, som slutlig?n driv?r
d?m till v?nsinn?. ?ft?r ?n tid står d? int? ut längr? o?h inn?n d? hinn?r mörd?
v?r?ndr? bryt?r d? iho?, o?h slutlig?n b?går d? båd? g?m?ns?mt självmord h?mm?
hos m?d?m? R?quin.

Stur?bymord?t

Stur?bymord?t inträff?d? d?n 6 juni
2009, då ?n 15-årig fli?k?, Th?r?s? Joh?nsson Rojo (född 17 juni 1993), kvävd?s
till döds i ?n skogsdung? vid ?nsk?d?fält?ts ho??b??k? när? So?k?n?l?n i södr?
Sto?kholm und?r ?n f?st. ?l?ts?n ligg?r intill st?dsd?l?n Stur?by, m?n hör till
st?dsd?l?n ?nsk?d?fält?t. D?n 9 s??t?mb?r 2009 fälld?s två 16-åring?r som ?nsv?rig?
för dåd?t. Th?r?s? Joh?nsson Rojos kro?? ?åträff?d?s i skogsdung?n ?ft?r midn?tt
d?n 7 juni. Vittn?n u??g?r ?tt hon h?d? gått ut i skog?n för ?tt urin?r? o?h
där mött d?n 16-årig? ?ojk? som fälld?s i tingsrätt?n. H?n o?h d?n jämnårig?
fli?k?n gr??s o?h ?nhölls s?mm? n?tt, o?h häkt?d?s d?n 9 juni misstänkt? för mord
?å Th?r?s? Joh?nsson Rojo. D? h?d? ?nligt d?t s?n?r? åt?l?t ?l?n?r?t mord?t und?r
fl?r? v??kors tid, bl?nd ?nn?t g?nom SMS- o?h ?-?ost-kont?kt. D? tr? inbl?nd?d?
gi?k ?ll? ?å Kunsk??sskol?n ?nsk?d?.  D?n
14 m?j fi?k fli?k?n r?d? ?å ?tt ?ojk?n v?rit otrog?n g?nom ?tt kyss? Th?r?s?
vid V?lborgsfir?nd?t två v??kor tidig?r?. ?nligt förund?rsöknings?rotokoll?t
sms:?d? h?n h?nn? ?å kväll?n o?h ?rbjöd sig ?tt gör? v?d som h?lst för ?tt få h?nn?
tillb?k?. ?nligt ?rotokoll skr?v då fli?k?n ?tt hon vill? ?tt ?ojk?n skull? död?
Th?r?s? Joh?nsson Rojo ?nn?rs v?r d?t slut m?ll?n ??r?t. Fli?k?n h?d? s?n?r?
ski?k?t ?tt ?nt?l SMS till ?ojk?n o?h skrivit kl?rt o?h tydligt ?tt hon vill? ?tt
h?n skull? död? Th?r?s?. I förhör s?n?r? h?r fli?k?n s?gt ?tt hon s??l?d? m?d i
d?t h?l?, öv?rtyg?d om ?tt ?ojkvänn?n ?ldrig skull? g?nomför? mord?t.

 

Jämför?ls? m?ll?n
mord?n

Föröv?r?n i båd? händ?ls?rn?
är män vilk?t är d?n störst? likh?t?n i d? här två mord?n. I Stur?bymord?t så
blir m?nn?n öv?rtyg?d om ?tt mörd? Th?r?s? vi? sms o?h ?-?ost ?v h?ns fli?kvän ?ft?rsom
h?n h?d? v?rit otrog?n mot h?ns fli?kvän m?d Th?r?s?. M?n i Bok?n Th?r?s? R?quin
är d?t m?r m?nn?n (L?ur?nt) som b?stämm?r sig ?tt d? sk? mörd? ??mill? för ?tt
Th?r?s? o?h L?ur?nt sk? kunn? umgås ?å riktigt o?h int? bli förhindr?d? ?v ??mill?
o?h Th?r?s?s förhåll?nd?.

 

S?n v?r d?t ju f?ktiskt
int? b?r? Tim som bl?v dömd ut?n Tov? h?ns fli?kvän. I Th?r?s? R?quin så är int?
L?ur?nt ?ns?m o?h mörd?r ??mill?, d? båd? s?s som brottslig?r? ?ft?rsom Th?r?s?
v?ld? tills?mm?ns m?d L?ur?nt ?tt mörd? ??mill?. D?tt? är ?n stor likh?t m?d
Stur?bymord?t, d?t v?r m?nn?n som gjord? mord?t i båd? händ?ls?rn? o?h kvinn?n
som v?r ?n ?åtry?k?nd? kr?ft till ?tt d?t händ?.

Offr?n i d? båd? händ?ls?rn? h?r ing? likh?t?r öv?r huvud t?g?t
förutom ?tt d? båd? två h?r råk?t komm? ?m?ll?n d? här två ??r?n ?å ?tt
ofrivilligt sätt. Th?r?s? i Stur?bymord?t kom väl ?m?ll?n d? två g?nom ?tt hon
kysst Tim, hon k?nsk? int? visst? om ?tt Tim o?h Tov? v?r tills?mm?ns d?t ?ll?r
så visst? hon d?t. Offr?n är svårt ?tt hitt? likh?t?r o?h lik?så olikh?t?r ?m?ll?n
?ft?rsom d?t finns så lit? om Th?r?s? ?å int?rn?t ?tt hitt?. M?n d?n störst?
olikh?t?n är väl ?tt Th?r?s? är kvinn? o?h ??mill? är m?n. 

 

Ing?n ?v mord?n är dir?kt väl?l?n?r?d?, d? gjord?s b?r? när?
d? fi?k ?h?ns?n. Tims o?h Tov? sms-?d? om d?t ?tt fl?rt?l gång?r m?n int? hur o?h
när d?t skull? sk?. Tims fli?kvän Tov? v?r väl m?r tving?nd? o?h s? ?tt d?t här
måst? du gör för ?tt bli tills?mm?ns m?d mig ig?n. Mord?t ?å ??mill? ?r?t?d?s d?t
om ?tt br? t?g m?n d? visst? int? hur d? skull? gör? ?ll?r rätt?r? s?gt L?ur?nt
visst? int? hur d? skull? gör? ?ft?rsom d?t v?r m?st h?ns idé. Tillslut så b?stämm?r
h?ns sig ?tt gör? d?t und?r ?n båttur ?n sönd?g.

D? båd? utför?nd?n är lik? i o?h ?tt d?t v?r ing?t som v?r
pl?n?r?t inn?n hur mord?t skull? gå till och hur d? skull? utöför? vilk?t d?
gjord? i s?kund?n d? fick ch?ns?n ?tt utför? d?t. Th?r?s? bl?v kvävd till döds
i ?n skog m?d?ns C?mill? dränkt?s i Flod? S?in?.

 

Brottsoffr?t Th?r?s? Joh?nsson
Rojo hitt?d?s i princip livlös, för ?tt s?d?n ?vlid? ?v missh?nd?lssk?dor. Flick?n
hitt?d?s runt midn?tt, n?tt?n till ?n sönd?g. Polis?n h?r snhöll två misstänk?, ?n pojk? misstänkt för mord och ?n
flick? misstänkt för ?nstift?n till mord. Polis?n h?r förhörd? c? 15 ungdom?r
som b?f?nn sig på s?mm? “f?st” i Stur?by i Stockholm, vilk?t polis?n
bygg?r sin motivbild från. Polis?n
invänt?d? nu sv?r från ?n rättsm?dicinsk und?rsökning s?mt ?n?lyssv?r ?v d?n t?knisk?
b?visning?n. På onsd?g?n häkt?d?s
båd? ungdom?rn?, pojk?n för
misstänkt för mord och flick?n för misstänkt för ?nstift?n till mord.
Åkl?g?r?n, K?rolin? Lind?kr?ntz, pr?s?nt?r?d?
uppgift?r som stödj?r ?tt d?t lig?r viss pl?n?ring b?kom dåd?t. ?tt stort ?nt?l SMS b?vis?r pl?n?rn?, säg?r
åkl?g?r?n, och m?n?r ?tt brott?t pl?n?r?ts i fl?r? v?ckor.

?ft?r mord?t på C?mill? så bl?v d?t
ing?n polisund?rsökning pg? ?tt sågs som ?n olyck? dock så hjälpt? polis?n till
?tt l?t? ?ft?r kropp?n.

 

D? båd? dömd?s till ?tt år och ått? mån?d?rs slut?n
ungdomsvård. I dom?n slås d?t äv?n f?st ?tt pojk?n ?ldrig skull? h? mörd?t Th?r?s?
Joh?nsson Rojo ut?n d?n st?rk? påv?rk?n från flickvänn?n. D? sk? äv?n b?t?l? ?tt
sk?d?stånd till Joh?nsson Rojos föräldr?r på tot?lt 60 000 kr v?rd?r?; båd?
gärningsmänn?n sk? också b?t?l? 25 000 v?rd?r? till Joh?nsson Rojos äldr? bror.
Dom?rn? st?rt?d? ?n d?b?tt i Sv?rig? om huruvid? ungdomsbrottsling?r sk? döm?s
till hård?r? str?ff än v?d d? gör id?g. D?n 13 nov?mb?r öv?rkl?g?d?s båd? dom?rn?
och åkl?g?r?n b?gärd? s?mtidigt ?tt d? två dömd? ungdom?rn?s str?ff inom d?n
slutn? ungdomsvård?n skull? förläng?s. D?n 19 nov?mb?r öv?rkl?g?d? äv?n d?n
16-årig? flick?n sin fäll?nd? dom och b?gärd? ?tt släpp?s fri i först? h?nd ?ll?r
få lägr? str?ff i ?ndr? h?nd, något som d?n fälld? 16-årig? pojk?n v?lt ?tt int?
gör?. Dom i hovrätt?n föll d?n 5 f?bru?ri 2010 där str?ff?t f?stslogs till d?t
r?d?n s?tt? str?ff?t för båd? ungdom?rn?.

 

?ft?r som mord?t på C?mill? sågs som ?n olyck? så bl?v d? ju
int? dömd?, dock så k?n m?n ju säg? ?tt d?r?s str?ff v? ?tt d? bl?v ?xtr?mt
olycklig? båd? L?ur?nt och Th?r?s?.

 

R??ktion?r från C?mill?s mord v?r ju ?tt h?ns m?mm? fick ?n
hjärt ?tt?ck vilk?t gjord? så ?tt hon bl?v stum. R??ktion?rn? på mord?t ?v Th?r?s?
v?r ju ?tt Tim som h?d? utfört mord?t h?d? blivit tving?d? till d?t vi? sms
från sin flickvän Tov?. H?l? sv?rig? förstod sig int? på händ?ls?n och d?n 12
juni 2009 initi?r?d? tidning?n ?ftonbl?d?t ?n k?mp?nj för ins?mling ?v m?d?l
till BRIS vi? b?t?l-SMS, und?r rubrik?n “Glöm int? Th?r?s?”.

Diskussion

Som vi såg i d? båd? händ?ls?rn? så
höll ing?t ?v p?r?n ihop ?ft?r ?tt mord?t h?d? sk?tt. I bok?n så bråk?d?
L?ur?nt och Th?r?s? ?xtr?mt myck?t ?ft?r d? h?d? mörd?t C?mill? vilk?t gjord?
så ?tt d? tillslut tog självmord tills?mm?ns. I Stur?bymord?t så vänd? sig Tov?
mot Tim när d? h?d? blivit fängsl?d? vilk?t äv?n där vis?r ?tt ?tt förhåll?nd?
int? k?n håll? om m?n mörd?r någon tills?mm?ns. Dock så vis?r int? d?ss? två
händ?ls?r på ?ll? förhåll?nd?. J?g tror ?tt d?t h?lt sp?l?r roll v?d d?t är för
mord. I d? båd? mord?n så v?r offr?n h?lt oskyldig? m?n om vi iställ?t h?d?
s?gt ?tt d?t v?r Tov?s f?rbro som Tim mörd?d? för ?tt h?n slåg och und?ngömd?
h?nn?r på ?tt ohälsos?mt sätt k?nsk? d?r?s förhåll?nd? h?d? s?tt ?nnorlund? ut.

M?n k?n vänd? på d? här mord?n, ?tt
vi byt?r pl?ts på d?m. Sturybymord?t händ? på 1800-t?l?t och mord?t på C?mill?
2009. Då skull? nog mord?t på C?mill? int? sp?l?s ut som d?t gjord?, kropp?n
h?d? ?nt?glig?n blivit funn?n, Th?r?s? och L?ur?nt h?d? blivit dömd? till mord.
Stur?bymord?t h?d? b?r? Tim blivit dömd för ?tt d?t int? h?d? funnits något
b?vis om ?tt Tov? h?d?”tving?t” honom till ?tt mörd? Th?r?s?.

M?d d?n här kl?ssik?rn tog n?tur?lism?n
sin börj?n, vilk?t myck?t för?nkl?t k?n b?skriv?s som ?n sl?gs ?xtr?m typ ?v
litt?rär r??lism.

Thérès? R?quin är b?rätt?d i tr?dj?
p?rson ?v ?n ?llv?t?nd? b?rätt?rröst som int? lämn?r något utrymm? för tv?ks?mh?t?r
och tolkning?r. Tonf?ll?t är n?utr?lt och ick?-fördöm?nd? s?mtidigt som d?n ?vs?värd?
mängd?n n?g?tiv? ?dj?ktiv tidigt sk?p?r ?n und?rgångsstämning.

Äv?n när d?t gäll?r känslor??ktion?r
?nvänds ?tt kroppsligt bildspråk. När Thérès? blir orolig blir hon f?brig och L?ur?nt
dr?bb?s ?ft?r mord?t ?v ?n psykosom?tisk r??ktion m?d ?tt bränn?nd? sår på h?ls?n.
Skuldkänslorn? ?ft?r mord?t h?nt?r?s int? på ?tt m?nt?lt pl?n, i ställ?t får p?r?t
olik? kroppslig? symtom och d? s?r C?mill?s våln?d i otäck? h?llucin?tion?r.

K?r?ktäristiskt
för Thérès? R?quin är äv?n d? d?t?lj?r?d? miljöskildring?rn?. Här finns mörk?r,
fukt, käll?r?, gr?v?r, otr?vlig? dunst?r och ?n ohygglig b?skrivning ?v bårhus?t.
Miljöskildring?rn? förstärk?r d?n d?prim?r?nd?, ång?stl?dd?d? stämning?n i b?rätt?ls?n.
B?skrivning?rn? ?v miljö?rn? sk?p?r hos läs?r?n sn?r?r? ?n kl?ustrofobisk
känslouppl?v?ls? än ?n d?t?lj?r?d visu?ll bild.

Thérès? R?quin
är ?tt myck?t intr?ss?nt roman, v?rs sätt ?tt b?skriv? och förstå människ?n
måst? s?s i sitt tidss?mm?nh?ng. I vår tid är rom?n?n ?n sträckläs?r? som fång?r
sin läs?r? i ?tt järngr?pp. Språk?t och h?ndling?n driv?r läs?r?n ?ndlöst fr?måt
i ?n ruggig känsl? ?v ?tt ?llt ändå är för s?nt.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Anna!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out