Site Loader
Rock Street, San Francisco

Mehanizam koji ima zadatak da u svakom trenutku, u slu?aju
potrebe, prekine prijenos obrtnog momenta bez prekida rada motora i da ga
ponovo uklju?i sa što manje udara, dakle mirno i polaganao, naziva se
spojnicom.

Zadatak spojnica je da spoje u jednu cjelinu bilo zasebna
vratila, npr. vratilo elektromotora i obrtne pumpe, bilo jedno duga?ko vratilo
koje je napravljeno iz više dijelova radi lakše izrade, transporta, sklapanja,
kao npr. transmisiono vratilo.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Primjenom spojnice u mašinogradnji obezbje?uju se sljede?e
prednosti:

·        
pojednostavljenje i olakšanje montaže i
demontaže,

·        
spajanje vratila i pojedinih sklopova,

·        
ublažavanje i otklanjanje udara pri ukop?avanju
i iskop?avanju,

·        
spajanje aksijalno pomjerljivih sklopova,

·        
prenošenje obrtnog momenta sa predajnog na
prijemno vratilo

Fleksibilne spojnice su mehani?ki ure?aji koji se koriste za
spajanje dva ugaono orijentirana vratila. Njihova svrha je prenos momenta sile
ili kružnog kretanja bez klizanja, a u isto vrijeme treba kompenzirati ugaono,
paralelno i osovinsko odstupanje. Postoji mnogo dopunskih funkija, koje
uklju?uju opskrbu ograni?enog osovinskog kretanja povezanih vratila;
minimiziranje ili uklanjanje provoda toplote, elektriciteta ili zvuka, torziono
prigušivanje, i torziono podešavanje sistema. Kod fleksibilnih spojnica
ostvaruje se stalna veza spojenih dijelova koji se u toku rada mogu rastaviti
samo rasklapanjem spojnice. Spojeni prenosni?ki elementi ?ine krutu cjelinu
zbog ?ega je prestanak obrtanja gonjenog elementa uvjetovan zaustavljanjem
pogonskog.

U suštini, sve savitljive spojnice se mogu kategorizirati
ili kao mehani?ko-savitljive, ili kao materijalno-savitljive. Ve?ina dostupnih
savitljivih spojnica spada strogo u jednu od ove dvije osnovne kategorije, dok
neke kombiniraju oba principa.

Mehani?ko-savitljiva
grupa obezbije?uje fleksibilnost tako što dozvoljava komponenetama da klize ili
se kre?u u ovisnosti jedan od druge. 
Napoznatiji fleksibilne spojnice ove kategorije su lan?ana, zup?asta,
rešetkasta i Oldham.

Materijalno-savitljiva
grupa obezbije?uje fleksibilnost pomo?u odre?enih dijelova koji su dizajnirani
za savijanje. Materijalno-fleksibilna grupa uklju?uje sljede?e fleksibilne
spojnice: laminirani-disk, dijafragma, opruga i elastomer.

 

 

1.    
Lan?ane spojnice

Lan?ane spojnice (Slika 1.) sastoje se od dva ?vorišta sa
zubima lan?anika koji su povezani sa nizom jednostuko-cilindri?nih,
dvostruko-cilindri?nih ili tihih lanaca. Dostupno je nekoliko posebnih
karakteristika poput o?vrsnutog lan?anog zubca, posebnih zubnih oblika i
cilindara, a one su kreirane sa ciljem pove?anja fleksibilnosti i smanjenja
habanja. Nemetalni lanci se koriste na pogonima za lake poslove, gdje se je
zabranjena upotreba lubrikanta.

Slika 1. Lan?ana spojnica

Pokrovi za spojnice se preporu?uju
za sve pogone gdje brzina rotiranja može izbaciti lubrikant ili gdje je
atmosfera vlažna, korozivna ili abrazivna, Oni štite spojnicu i uveliko
produžuju njen radni vijek zadržavanjem lubrikanta i sprje?avanjem kliznih
dijelova da do?u u kontakt sa prljavštinom ili drugim stranim materijalima. Teška
maziva treba koristiti na spojnicama koje rade u okruženju sa visokom
temperaturom. Redovno ispiranje i ponovna lubrikacija je potrebna. Uglavnom se
preporu?uje  da spojnica
“cilindri?ni-lanac” bude podmazana svakih šest mjeseci ili ranije ovisno od
uslova rada. Lanac i lan?anik treba temeljito premazati mazivom za
nosivost dobrog kvaliteta, tamo gdje pokrov nije nužan. Preporu?uje se
korištenje ?vrste ?etke zbog bolje penetracije maziva do kriti?nih dijelova
lanca. Ovo se obi?no odvija na sedmi?noj bazi. Da bi maksimalno
iskoristili spojnice  cilindri?nog lanca,
odstupanja od povezanih vratila moraju biti zabranjena u uputama proizvo?a?a.
Prekomjerne koli?ine mogu prouzrokovati brzo habanje lanca i lan?anika, kao
i  kvar pokrovnih ?epova i rezultiraju?eg
gubita lubrikanta. 

2.     Zup?aste spojnice

U ve?ini obi?nih oblika su
kompaktne, te sastoje se od dva identit?na ?vorišta sa vanjskim zup?astim zubom
i rukavca ili rukavaca sa unutra?njim zup?astim zubom. Posebne forme zuba su
dostupne, koje su dizajnirane da smanje habanje i pove?aju fleksibilnost bez
pove?anja ?istog prostora.

Zup?anik plutaju?e vratila obi?no ima standardu spojnicu
sa dvodijelnim rukavcem. Polovine rukavca su zavijene  u krute prirubnice da bi se formirale dvije jednostruko-fleksibilne
spojnice, one su povezana sa neposrednim vratilom. Vretenaste spojnice su modifikacija
spojnica plutaju?e vratilo. Ove spojnice su predmet  ozbiljnih operativnih uslova i prema tome
imaju relativno težak postupak za održavanje. Veliki broj posebnih zna?ajki za
dizajn je dosutpan, da bi se smanjilo održavanje. Neki zup?anici za lake
poslove imaju nemetalne rukavce poput najlona ili uretana, koji eliminiraju potrebu
za lubrikacijom. Postoji
nekoliko metoda lubrikacije zup?astih spojnica, a to su: omotavanje mazivom,
ispunjenje uljem, sakupljanje ulja i neprekidni tok ulja. Velika ve?ina pogona
radi na 3600 obrtaja u minuti (rpm) ili manje i koristi mazivo kao lubrikant. I
mazivo i ulje se koriste na brzinama od 3600 do 6000 rpm. Ullje se obi?no
koristi kao lubrikant za spojenice koje rade na brzinama od preko 6000 rpm.
Ve?ina spojnica sa velikom brzinom koristi neprestani dotok ulja da odnese
generiranu toplotu unutar spojnice. Uslovi rada trebaju biti pregledani pri
odabiru metode lubrikacije. Pored dostupnog programa održavanja, treba obratiti
pažnju na torziona optere?enja i njihove karakteristike, visoke ili niske
tempereature, brzine obrtanja i okolišne uslove.

Spojnice “sakuplja?i ulja ” imaju
izdužene otvore na rukavcu kroz koje ulje može biti uneseno. Ispravan nivo ulja
se može održavati bez gašenja. Spojnice sa „neprestanim tokom ulja” tako?er
imaju produžene otvore na rukavcu kroz koji se ulje inducira, dok rupe za
pražnjenje na rukavcu dozvoljavaju otpuštanje viška ulja.

Podmazivanje
u spojinici je osjetljivo na toplotu, centrifugalnu silu uslijed velike brzine,
vodu, strana ulja, ?vrsta tijela, ili druge kontaminate. Rezultat izdvajanje
sapuna je neodgovaraju?e podmazivanje i nakupljanje sedimenata koji mogu
prouzrokovati zaklju?avanje spojnice. Ispuštanje ulja može dovesti do curenja.
Mogu?e da ?e nam biti potrebno posebno mazivo za niske temperature u susretu sa
takvim vremenskim prilikama. Instalacija novih spojnica ili ponovno
sastavljanje postoje?ih se treba obavljati sa velikom pažnjom. Klin i utor za
klin trebaju biti premazani smjesom za zapušivanje koja je otporna na lubrikant
spojnice. Potrebno je je provjeriti stanje i popustljivost zaptiva?a. Oni
moraju biti ispravno postavljeni na rukavcu, a otvor mora biti u prisnom
kontaktu s ?vorištem. Zaptiva? rukavca spojnice mora biti ?itav i u dobrom
stanju. Prednja strana rukavca spojnice i utor moraju biti ?isti i bez
ogrebotina. Ovaj spoj treba biti pri?vrš?en u skladu sa preporukama
proizvo?a?a.  Zapuša?i lubrikanta moraju
biti ?isti i pritegnuti u rukavac. Preporu?uje se povremena provjera spojnice.
Kada je to mogu?e, provjeru i ponovno podmazivanje spojnice treba raditi po ve?
ustaljenom rasporedu za povezane ure?aje. Ako se tokom provjere ukaže curenje,
potrebno je provjeriti sve zapuša?e i utore za klinove, te srediti situaciju.
Stanje lubrikanta treba zabilježiti tako?er. Ukoliko je neispravno, spojnicu
treba isprazniti i propisno napuniti.

 

                           

                   Slika
2. Zup?asta spojnica                                                           
Slika 3. Zup?asta spojnica

 

3.     Spojnice sa metalnom rešetkom

Spojnice sa metalnom rešetkom (Slika 4.) su kompaktne
jedinice sa sposobnoš?u prenosa proporcionalno velikih momenata sile na malim
brzinama. Sastoje se od dva prirubna ?vorišta sa posebnim brazdama ili
isjecištima osovinski urezanim izvana. Prirubnice su spojene preplitanjem
vijugave metalne rešetke.

Slika 4. Spojnica
sa metalnom rešetkom

Neki proizvo?a?i imaju u ponudi rešetke sa suženim presjekom
?ija je svrha lakše postavljanje i uklanjanje. Poklopci za o?uvanje lubrikanta
spojnice su obezbije?eni i onemogu?uju prašini, pijesku i drugim stranim
materijalima da do?u u kontakt sa ili izme?u kliznih dijelova. Poklopac se može
razdvojiti horizontalno ili vertikalno. Rupe za mazivo dozvoljavaju
podmazivanje bez reme?enja zaptiva?a. Ispravno podmazivanje je od velike
važnosti. Potrebno je držati se uputa proizvo?a?a o vrsti lubrikanta.  Žigovi moraju biti propisno postavljeni i u
dobrom stanju. Zaptiva? mora biti u cjelini, a pokrovni spoj zategnut. ?epovi
moraju biti zategnuti. Preporu?uju se redovni intervali za provjeru curenja i stanja
lubrikanta. Ako je lubrikant neispravan, pokrov treba otvoriti i sve dijelove
temeljito isprati prije dodavanja novog lubrikanta. Dijelovi rešetke na ovom
tipu spojnica su zamijenjivi. Ako se zna?ajno pohabaju, treba ih zamijeniti.

4.     Oldham spojnice

Sastoje se od dvije ?eljusne prirubnice i centralnim ?lanom
plutaju?eg bloka. ?eljusne prirubnice su postavljenje jedna na drugu pod pravim
uglom i povezuju suprotne paralelne površine bloka. Ove jedinice ne
zahtijevaju lubrikaciju. Velike spojnice uglavnom imaju ?vorišta od lijevanog
željeza i blokova o?vrsnutog metala natopljenog u ulju. U nekim stilovima,
nose?e površine bloka su obezbije?ene sa zamijenjivim nemetalnim trakama.

Slika 5.
Oldham spojnica

Prije sastavljanja, koncentrator treba temeljito o?istiti,
uklju?uju?i unutarnje rupe i nauljiti. Nakon montaže, vijke treba stegnuti
simetri?no i ravnomjerno. Nakon rada s teretom za jednu smjenu, morate
provjeriti vezu vijaka (labav ili ne).  Za normalne radne uvjete, masti
zamijeniti svakih 6 mjeseci. Provjera potrošnje masti svako dvije sedmice za
pravovremeno dodatak. Redovno  promatranje
potrebno u operaciji, u slu?aju 
abnormalni vibracije zvuka, curenja masti, popravak i održavanje bi
trebalo biti u?injeno pravovremeno.

5.     Laminirani prstenasti-disk spojevi

Ove jednostruko-savijene jedinice
imaju sposobnost podrške radijalnom punjenju i obezbije?uju koncentriranost
povezane montaže trostuke nosivosti. Podržavaju isklju?ivo ugaono odstupanje i
smanjenu koli?inu kretanja vratila. 
Odstupanje vratila je omogu?eno od savijanja disk-prstena. Pošto su ove
jedinice obi?no na?injene u potpunosti od metala, ne postoji mogu?nost
zatezanja i relativno su krute u torzionoj ravni.

U normalnim uvjetima, metalni
dijelovi nisu podložni kvarenju. Ve?ina proizvo?a?a ima dostupne spojnice koje
su otporne na koroziju. Ove jedinice uglavnom imaju obložene komponente ili su
na?injene od nehr?aju?ih materijala, poput nehr?aju?eg ?elika. Laminirane
spojnice disk-prsten nemaju klize?e dijelove koji bi se mogli postaviti, tako
da nije potrebno nikakvo održavanje izuzev povremene provjere stanja
laminiranog disk-prstena, da bi se uvjerili da su svi vijci ?vrsto zategnuti i
da je oprema propisno poravnata. Preporu?uje se povremena vizuelna provjera
stanja spojnica.  Ovo se može obaviti bez
rasklapanja povezane opreme. Tokom inspekcije, potrebno je posvetiti posebnu
pažnju vanjskim oplatama disk prstena. Ako se prona?u bilo kakva ošte?enja ili
lomovi na oplatama, potrebno je zamijeniti cijeli disk prsten. Zna?ajna
ošte?enja ili lomovi na oplatama su pokazatelj prekomjernog savijanja usljed
odstupanja koja prevazilaze kapacitet spojnice. Poravnanje opreme se mora
smjesta obaviti. Ukoliko je spojnica djelovala sa slabo zategnutim vijcima,
potrebno ju je ukloniti i projeriti. Ako postoje vidljivi tragovi ?iš?enja ili
udubljenja na tijelu, vijke je potrebno zamijeniti.

Slika 6. Prstenasta
– disk spojnica

 

6.    
Dijafragma
spojnice

Dijafragma spojnice (Slika 7.) su tako?er u
materijalno-savitljivoj  grupi i koriste
se prevashodno za primjenu sa velikim brzinama i velikom konjskom snagom.
Prili?no su lagani za konjsku snagu koju transmituju. Ova spojenica koristi dva
savitljiva elementa koji su odvojeni ?lanom plutaju?eg centra. Dijafragma je
uobi?ajeno spojena na vanjskom i unutrašnjem pre?niku sa zavarenim vijcima da
poveže ?vorište sa ?lanom plutaju?eg centra. Moment sile prolazi kroz sastav
dijafragme za pre?nik sa vana ka unutrašnjosti ili obrnuto.

Slika 7.
Dijafragma spojnica

Prije instalacije treba o?istiti dva aksijalna kraja lice,
usta, itd. Nakon instalacije i u toku rada moramo provjeravati sve vijeke. Za
dijafragma spojnice treba izbjegavati dugoro?nu upotrebu i veliko optere?enje
jer može do?i do nezgode. Tokom upotreba treba provjeriti da li se javljaju
neke abnormalne (neželjene) pojave, ako do?e do toga pravovremeno reagovati.

7.     Elastomerne spojnice

Elastomerne spojnice (Slika 8.) su dostupne u skoro svim
mogu?im verzijama. U osnovnom konceptu, one se sastoje od dva ?vorista koja su
odvojena i povezana elastomernim elementom. Na pomi?nim spojnicama, elastomer
se može povezati, uklještiti i postaviti na odgovaraju?e dijelove
?vorišta.  Elastomerni savitljivi element
može biti poliuretan, gumeni neopren ili impregnirana tkanina ili vlakno.

Elastomerne spojnice ne zahtjevaju podmazivanje, imaju niske
troškove održavanja, ekološke su. Zahtijevaju demontažu samo ako je potrebna
zamjena motora. Poliuretanski uložak se može zamjenuti za samo nekoliko minuta
bez skidanja spojnice. Poklopac se jednostavno ukloni, uložak se skine sa
spojnice i zamjeni novim. Ukupan proces oduzima minimum vremena.

Slika 8. Elastomerna spojnica

8.    
Zaklju?ak

Održavanje op?enito
govore?i je postupak kojim se nastoji održati istim neko stanje ili neka
sposobnost. Održavanje kao takvo najve?u primjenu ima u tehni?kim znanostima, gdje
postoji i cijelo jedno podru?je koje se bavi teorijom održavanja.

Održavanje u tehnici podrazumjeva postupak pregleda, popravka ili
poboljšavanja nekog ure?aja ?ime mu se otklanja kvar, poboljšava postoje?e
stanje ili samo produžava radni vijek. Teorija održavanja temelji se na dva
sukobljena zahtjeva:

·        
Troškovi održavanja moraju biti što manji,

·        
Ure?aj mora raditi što pouzdanije, odnosno održavanje mora biti što
bolje i ?eš?e.

U ve?ini
slu?ajeva održavanje fleksibilnih spojnica nije mnogo zahtjevno. Kao što vidimo iz rada redovni pregled spojnica
vrši se na osnovu termina plana održavanja spojnice koji izra?uje glavni
inženjer održavanja. Vanredni pregledi se vrše u slu?ajevima kada se sumnja u
ispravnost rada neke spojnice, odnosno kada se dešavaju ?esti otkazi ili neka
druga manifestacija koja ukazuje da spojnica ne radi u potpunosti ispravno.

Održavanje
spojnica u ve?ini slu?ajeva vrši se vizuelnim i zvu?nim na?inom održavanja.
Vizuelnim na?inom možemo utvrditi da li postoje neka ošte?enja na spojnici i na
taj na?in utvrditi trenutno stanje spojnice (u slu?aju ošte?enja mjenjamo taj
dio). Zvu?nim na?inom možemo utvrditi da li spojnica proizvodi neki neželjeni
zvuk koji može asocirati na sami problem u spojnici.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Anna!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out